26-01-2016 Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 2015. Download
28-01-2015 Báo cáo tình hình quản trị Công Ty năm 2014 (Cho mục đích công bố thông tin). Download
28-01-2015 Báo cáo tình hình quản trị Công Ty 06 tháng cuối năm 2014. Download
12-02-2015 Quy chế quản trị Công Ty (Đính kèm nghị quyết số RBM150212 ngày 12 tháng 02 năm 2015). Download
24-07-2015 Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty (Sáu tháng đầu năm 2015). Download
27-01-2014 Báo cáo tình hình quản trị Công Ty năm 2013 (Cho mục đích công bố thông tin). Download
27-01-2014 Báo cáo tình hình quản trị Công Ty 06 tháng cuối năm 2013. Download
24-07-2014 Báo cáo tình hình quản trị Công Ty 06 tháng đầu năm 2014. Download
09-05-2018 Situation on Corporate Governance last 6 months of year 2012 for public announcement purpose vn. Download
09-05-2018 Báo cáo tinh hình quản trị Công Ty sáu tháng cuối năm 2012 cho mục đích công bố thông tin đại chúng Download
09-05-2018 Situation on Corporate Governance year 2012 for public announcement purpose vn. Download
09-05-2018 Báo cáo tinh hình quản trị Công Ty cho mục đích thông tin đại chúng. Download
09-05-2018 Báo cáo tình hình quản trị Công Ty 06 tháng đầu năm 2013. Download
09-05-2018 Điều lệ Công Ty. Download
09-05-2018 Báo cáo tình hình quản trị Công Ty 06 tháng đầu năm 2014. Download
09-05-2018 Báo cáo tài chính riệng biệt Quý IV - 2011. Download
09-05-2018 Tình hình quản trị doanh nghiệp Quý IV - 2011 Download
09-05-2018 Chấp nhận sữa đổi một số điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế. Download
09-05-2018 Đề xuất sửa đổi một số điều của Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế trong năm 2012. Download
09-05-2018 (DỰ THẢO) Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế. Download
09-05-2018 Tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2011. Download
09-05-2018 Phê duyệt sửa đổi một số điều của Điều lệ. Download
09-05-2018 Tình hình quản trị doanh nghiệp Quý I - 2012 Download
09-05-2018 Tình hình quản trị Công Ty Quý II năm 2012. Download
09-05-2018 Tình hình quản trị Công Ty sáu tháng đầu năm 2012. Download
09-05-2018 Tình hình quản trị doanh nghiệp Quý III - 2011. Download
09-05-2018 Tình hình quản trị doanh nghiệp Quý II - 2011. Download
09-05-2018 Situation on Corporate Governance Q2 2010. Download
09-05-2018 Situation on Corporate Governance Q1 2010. Download
09-05-2018 IFS – Amendments to the Company Charter Download
09-05-2018 IFS- Proposed Amendments to Charter Download
09-05-2018 IFS – Amended Charter Download
12-04-2018 Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2018. Download
12-04-2018 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018. Download
30-03-2018 CBTT Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Download
30-03-2018 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Download
30-03-2018 Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Download
30-03-2018 Phiếu biểu quyết. Download
30-03-2018 Chương trình đại hội. Download
30-03-2018 Dự thảo Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2018. Download
30-03-2018 Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018. Download
30-03-2018 Phụ lục I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. Download
30-03-2018 Phụ lục II. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017. Download
30-03-2018 Phụ lục III. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017. Download
30-03-2018 Phụ lục IV. Báo cáo và đề xuất về cổ tức cho cổ đông, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017. Download
30-03-2018 Phụ lục V. Kế hoạch kinh doanh năm 2018. Download
30-03-2018 Phụ lục VI. Đề xuất điều chỉnh Nghị quyết số AGM090928. Download
30-03-2018 Phụ lục VII. Đề xuất điều chỉnh các khoản vay nội bộ cho Công ty Ava. Download
30-03-2018 Phụ lục VIII. Đề xuất phí thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS. Download
30-03-2018 Phụ lục IX. Đề xuất ban hành Điều lệ Công ty năm 2018. Download
30-03-2018 Phụ lục X. Đề xuất ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty năm 2018. Download
30-03-2018 Phụ lục XI. Đề xuất chấp thuận từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bổ nhiệm thành viên thay thế. Download
30-03-2018 Dự thảo Điều lệ Công ty năm 2018. Download
30-03-2018 Dự thảo Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty năm 2018. Download
30-03-2018 Thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu Download
30-03-2018 Mẫu phiếu cổ đông. Download
30-03-2018 Mẫu phiếu bầu - Thành viên HĐQT thay thế. Download
30-03-2018 Mẫu phiếu bầu : Thành viên BKS thay thế. Download
30-03-2018 Mẫu phiếu bầu - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ. Download
30-03-2018 Mẫu phiếu bầu - Các vấn đề khác phát sinh. Download
30-03-2018 Sơ yếu lý lịch - Ứng viên thành viên HĐQT thay thế. Download
30-03-2018 Sơ yếu lý lịch - Ứng viên thành viên BKS thay thế. Download
30-03-2018 Sơ yếu lý lịch - Ứng viên Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ. Download
30-03-2018 Sơ yếu lý lịch - Ứng viên thành viên HĐQT thay thế. Download
30-03-2018 Sơ yếu lý lịch - Ứng viên thành viên HĐQT thay thế. Download
27-03-2018 Quy chế ứng cử. Download
27-03-2018 Mẫu thư ứng cử thành viên HĐQT. Download
27-03-2018 Mẫu thư ứng cử thành viên Ban kiểm soát. Download
27-03-2018 Mẫu thư ứng cử chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ. Download
27-03-2018 Mẫu giấy đề cử thành viên HĐQT. Download
27-03-2018 Mẫu giấy đề cử thành viên Ban kiểm soát. Download
27-03-2018 Mẫu CV. Download
27-02-2018 Thông báo số 164/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng. Download
21-02-2018 Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Download
10-03-2017 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2017. Download
08-03-2017 Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Download
31-03-2017 CBTT Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2017. Download
31-03-2017 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Download
31-03-2017 Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Download
31-03-2017 Phiếu biểu quyết Download
31-03-2017 Chương trình đại hội Download
31-03-2017 Phụ lục I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 Download
31-03-2017 Phụ lục II. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 Download
31-03-2017 Phụ lục III. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 Download
31-03-2017 Phụ lục IV. Báo cáo và đề xuất về cổ tức cho cổ đông, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 Download
31-03-2017 Phụ lục V. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 Download
31-03-2017 Phụ lục VI. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2018 và 2019 Download
31-03-2017 Quy chế ứng cử Download
31-03-2017 Mẫu thư ứng cử chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Download
31-03-2017 Mẫu thư ứng cử thành viên HĐQT Download
31-03-2017 Mẫu giấy đề cử thành viên HĐQT Download
31-03-2017 Mẫu thư ứng cử thành viên Ban kiểm soát Download
31-03-2017 Mẫu giấy đề cử thành viên Ban kiểm soát Download
31-03-2017 Thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu Download
31-03-2017 Mẫu phiếu bầu - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Download
31-03-2017 Mẫu phiếu bầu - Thành viên HĐQT thay thế Download
31-03-2017 Mẫu phiếu bầu : Thành viên BKS thay thế Download
31-03-2017 Mẫu phiếu bầu : Các vấn đề khác phát sinh Download
31-03-2017 Mẫu phiếu cổ đông Download
31-03-2017 Sơ yếu lý lịch - Ứng viên thành viên HĐQT thay thế Download
31-03-2017 Sơ yếu lý lịch - Ứng viên thành viên BKS thay thế Download
31-03-2017 Dự thảo : Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017 Download
31-03-2017 Phụ lục VII. Đề xuất các khoản vay nội bộ nước ngoài. Download
12-04-2017 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Download
12-04-2017 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Download
03-06-2016 Điều Lệ. Download
12-04-2016 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Download
12-04-2016 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Download
29-03-2016 Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 Download
29-03-2016 Báo Cáo Hoạt Động Hội Đồng Quản Trị Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 Download
29-03-2016 Thư Đề Cử Vị Trí Thành Viên Hội Đồng Quản Trị/ Ban Kiểm Soát. Download
29-03-2016 Giấy Ủy Quyền Tham Dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 . Download
29-03-2016 Đề Xuất Kế Hoạch Kinh Doanh Năm 2016 (Hợp Nhất). Download
29-03-2016 Phiếu Biểu Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016. Download
29-03-2016 Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 Quy Chế Ứng Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Và Ban Kiểm Soát, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Kiêm Tổng Giám Đốc Download
29-03-2016 Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016. Download
29-03-2016 Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế Download
29-03-2016 Thư Đề Cử Thành Viên Ban Kiểm Soát. Download
29-03-2016 Thư Đề Cử Thành Viên Ban Kiểm Soát. Download
17-02-2016 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2016 Download
06-06-2018 Báo Cáo Và Đề Xuất Về Cổ Tức Cho Cổ Đông, Thù Lao Và Chi Phí Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Và Ban Kiểm Soát Năm 2015. Download
09-04-2015 Nghị Quyết Của Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế Download
09-04-2015 Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế Download
23-03-2015 Chương Trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2015. Download
23-03-2015 Thông Báo Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2015. Download
23-03-2015 Phiếu Bầu Các Vấn Đề Khác Phát Sinh. Download
23-03-2015 Phiếu Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Kiêm Tổng Giám Đốc Download
23-03-2015 Phiếu Bầu Thành Viên Ban Kiểm Soát Thay Thế. Download
23-03-2015 Phiếu Bầu Thành Viên Ban Kiểm Soát. Download
23-03-2015 Phiếu Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Thay Thế. Download
23-03-2015 Phiếu Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị. Download
23-03-2015 Phiếu Cổ Đông. Download
23-03-2015 Thể Lệ Biểu Quyết Và Bỏ Phiếu Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015. Download
23-03-2015 Báo Cáo Ban Kiểm Soát. Download
23-03-2015 Báo Cáo Hội Đồng Quản Trị. Download
23-03-2015 Giấy Ủy Quyền Tham Dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2015. Download
23-03-2015 Quy Chế Ứng Cử Thành Viên HĐQT/ Ban Kiểm Soát, Chủ Tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám Đốc. Download
23-03-2015 Thư Mời. Download
23-03-2015 Thư Ứng Cử Thành Viên HĐQT, Nhiệm Kỳ 2015. Download
23-03-2015 Thư Ứng Cử Thành Viên HĐQT, Nhiệm Kỳ 2016 – 2020. Download
23-03-2015 Thư Ứng Cử Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Kiêm Tổng Giám Đốc, Nhiệm Kỳ 2015 – 2016. Download
23-03-2015 Thư Ứng Cử Thành Viên Ban Kiểm Soát, Nhiệm Kỳ 2015. Download
23-03-2014 Thư Ứng Cử Thành Viên Ban Kiểm Soát, Nhiệm Kỳ 2016 – 2020 . Download
23-03-2015 Giấy Đề Cử : Ứng Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị. Download
23-03-2015 Giấy Đề Cử : Ứng Cử Viên Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Kiêm Tổng Giám Đốc Download
23-03-2015 Giấy Đề Cử: Ứng Cử Thành Viên Ban Kiểm Soát. Download
12-02-2015 Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Download
23-03-2015 Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2015. Download
20-02-2014 Nghị quyết hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế bằng thư về việc kế hoạch kinh doanh năm 2014, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013... Download
21-02-2014 Về ngày đăng ký cuối cùng để Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Download
21-02-2014 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và lập danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoáng. Download
24-02-2014 Thông báo về việc thay đổi nội dung Đại Hội. Download
14-03-2014 Đề xuất kế hoạch doanh thu của Công Ty từ 2014 - 2023. Download
18-03-2014 Thông báo Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014. Download
19-03-2014 Đề xuất bổ sung thêm mục tiêu hành động, sửa đổi một số điều của điều lệ và giấy chứng nhận đầu tư của Công Ty Cổ hần Thực Phẩm Quốc Tế. Download
21-03-2014 Thư mời : Đại Hội Cổ Đông thường niên 2014. Download
21-03-2014 Nghị quyết số: RBM140321. Download
24-03-2014 Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên 2014 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế. Download
24-03-2014 Phiếu bầu : Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc. Download
24-03-2014 Phiếu Cổ Đông. Download
24-03-2014 Giấy đề cử : Ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị. Download
24-03-2014 Giấy đề cử : Ứng cử viên Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc. Download
24-03-2014 Chương trình Đại Hội Cổ Đông thường niên 2014 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế. Download
24-03-2014 Kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2014 (Hợp nhất) Download
24-03-2014 Đề xuất tăng vốn điều lệ công ty bằng việc phát hành riêng lẻ cổ phần. Download
24-03-2014 Đề xuất về qui chế quản trị kinh doanh. Download
24-03-2014 Báo cáo chia cổ tức và thanh toán thù lao, chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013. Download
24-03-2014 Giấy ủy quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014 của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế. Download
26-03-2014 Thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại Hội Cổ Đông thường niên 2014. Download
24-03-2014 Quy chế ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2015. Download
24-03-2014 Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2013. Download
26-03-2014 Báo cáo Hội Đồng Quản Trị năm 2013. Download
10-04-2014 Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014. Download
10-04-2014 Biên bản Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014. Download
11-05-2018 Nghị quyết của hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế bằng thư về tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên 2013... Download
11-05-2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên 2013. Download
11-05-2018 HOSE - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên 2013. Download
11-05-2018 VSD - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và lập danh sách người sở hữu lưu kỳ chứng khoán - AGM 2013. Download
11-05-2018 THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013. Download
11-05-2018 THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013. Download
11-05-2018 GIẤY ĐỀ CỬ: Ứng cử viên Ban kiểm soát. Download
11-05-2018 THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ BỎ PHIẾU. Download
11-05-2018 THƯ ỨNG CỬ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC. Download
11-05-2018 THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT. Download
11-05-2018 GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013. Download
11-05-2018 QUY CHẾ ỨNG CỬ CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC NHIỆM KỲ 2013 – 2014 VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013-2015. Download
11-05-2018 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ Download
11-05-2018 BÁO CÁO CHIA CỔ TỨC VÀ THANH TOÁN THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012. Download
11-05-2018 ĐỀ XUẤT PHÍ THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2013 - 2015. Download
11-05-2018 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ. Download
11-05-2018 NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ. Download
11-05-2018 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ Download
11-05-2018 THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để Tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2013) Download
11-05-2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và lập danh sách người sỡ hữu lưu ký chứng khoán. Download
11-05-2018 Thông báo về việc thay đổi thời gian họp cổ đông. Download
11-05-2018 Dự thảo nghị quyết Đại Hội Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2013. Download
11-05-2018 Đề xuất sữa đổi một số điều của điều lệ Công Ty và giấy chứng nhận đầu tư của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế. Download
11-05-2018 Thông báo Đại hội cổ đông bất thường năm 2013. Download
11-05-2018 Thư mời họp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường lần 01 năm 2013. Download
11-05-2018 Đề xuất tăng vốn điều lệ Công Ty bằng việc phát hành riêng lẽ cổ phiếu. Download
11-05-2018 Thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại Hội Cổ Đông Bất Thường lần 01 năm 2013. Download
11-05-2018 Chương trình Đại Hội Cổ Đông Bất Thường lần I năm 2013. Download
11-05-2018 Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm Soát. Download
11-05-2018 Phiếu bầu các vấn đề phát sinh khác. Download
11-05-2018 Phiếu cổ đông. Download
11-05-2018 Quy chế đề cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013-2015. Download
11-05-2018 Thư ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013-2015. Download
11-05-2018 Phương án tăng và sử dụng vốn điều lệ. Download
11-05-2018 Giấy ủy quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông Bất Thường lần 01 năm 2013. Download
11-05-2018 Dự thảo Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế. Download
11-05-2018 Sơ yếu lý lịch của Ông Akira Shimuzu. Download
11-05-2018 Giấy đề cử ứng cử viên Ban Kiểm Soát. Download
11-05-2018 Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông bất thường lần 01 - 2013. Download
11-05-2018 Phương án tăng và sử dụng vốn điều lệ. (Đính kèm nghị quyết Đại Hội Cổ Đông bất thường lần 01 - 2013) Download
11-05-2018 Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông bất thường lần 01 - 2013 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế. Download
11-05-2018 Dự thảo điều Lệ Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế. (Đính kèm nghị quyết Đại Hội Cổ Đông bất thường lần 01 - 2013) Download
11-05-2018 Nghị quyết của ban quản trị IFS về Viết Tắt và thanh lý một số tài sản, các khoản phải trả và các khoản phải thu... Download
11-05-2018 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị của IFS theo Thông tư Tổ chức AGM-2012, kế hoạch kinh doanh năm 2012, cho vay nội bộ Offshore thêm, bổ nhiệm kiểm toán độc lập cho năm 2012-2013... Download
11-05-2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và lập danh sách người sỡ hữu lưu ký chứng khoán. Download
11-05-2018 Nghị quyết của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thực Phẩm Quốc Tế về kết quả kinh doanh trong năm 2011, mua lại cổ phần của các cổ đông thiểu số của Công Ty Thực Phẩm AVAFOOD... Download
11-05-2018 Thư đề cử tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2012 ("AGM-2012") của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế. Download
11-05-2018 Thủ tục bầu phiếu và lá phiếu hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Download
11-05-2018 Thư đề cử ứng viên Ban Kiểm Soát. Download
11-05-2018 Thư đề cử ứng viên Hội Đồng Quản Trị. Download
11-05-2018 Thư mởi Đại Hội Cổ Đông thường niên 2012. Download
11-05-2018 Quy chế của đề cử của các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015. Download
11-05-2018 Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Download
11-05-2018 Biên bản Đại Hội Cổ Đông thường niên 2012. Download
11-05-2018 Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2012 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế. Download
11-05-2018 Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại Hội Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2012. Download
11-05-2018 Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế bằng thư điều chỉnh điều 5 của HĐQT số RBM121108 ngày 08/11/2012 về việc nhượng bán và thanh lý tài sản không cần sử dụng. Download
11-05-2018 Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2012 của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế. Download
11-05-2018 Chương trình Đại Hội Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2012 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế ngày 25/12/2012. Download
11-05-2018 Phiếu Bầu Đại Hội Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2012 IFS. Download
11-05-2018 Phiếu Cổ Đông Đại Hội Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2012 IFS. Download
11-05-2018 Phiếu phát sinh khác Đại Hội Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2012 IFS. Download
11-05-2018 Thể lệ bỏ phiếu và biểu quyết tại Đại Hội Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2012 IFS. Download
11-05-2018 Giấy ủy quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2012 IFS. Download
11-05-2018 Quy chế ứng cử Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2012-2013. Download
11-05-2018 Thư mời tham dự Đại Hội Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2012 IFS. Download
11-05-2018 Thư ứng cử Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2012-2013. Download
11-05-2018 Giấy đề cử ứng viên Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc. Download
11-05-2018 Announcement of the 1st Extraordianry General Assembly of shareholder in 2012 IFS. Download
11-05-2018 Báo cáo và đề xuất của Hội Đồng Quản Trị tại Đại Hội Cổ Đông Bất Thường lần 1 ngày 25/12/ 2012. Download
11-05-2018 Giấy đề cử ứng cử viên Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc. Download
11-05-2018 Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2012. Download
11-05-2018 Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2012 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế. Download
11-05-2018 Thông báo đại hội cổ đông thường niên năm 2011. Download
11-05-2018 Hủy bỏ việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 31/05/2011. Download
11-05-2018 IFS: Thông báo hủy bỏ AGM-2011. Download
11-05-2018 Thay thế đại hội cổ đông thường niên năm 2011 bằng cuộc họp bất thường đầu tiên của cổ đông trong năm 2011. Download
11-05-2018 Kéo dài ngày đăng ký tham dự đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2011 Download
11-05-2018 Thủ tục bầu phiếu và lá phiếu Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2011. Download
11-05-2018 Nghị quyết của hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thực Phẩm Quốc Tế về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số: RBM110516 Ngày 16/05/2011 của Hội đồng quản trị. Download
11-05-2018 Thư mời tham dự Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2011 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế. Download
11-05-2018 Đề xuất cho ứng cử viên của các Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2011 -2015. Download
11-05-2018 Thư đề cử ứng viên Ban Kiểm Soát. Download
11-05-2018 Thư đề cử ứng viên hội đồng quản trị. Download
11-05-2018 Lời mời: Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 lần thứ nhất. Download
11-05-2018 Quy chế đề cử của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015. Download
11-05-2018 Thông báo Đại Hội Cổ Đông bất thường lần thứ 01 năm 2011. Download
11-05-2018 Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2011 của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế. Download
11-05-2018 Biên bản Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2011 của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế. Download
11-05-2018 HoSE - The Last Registration Date for EGM 2010 (Circular) vn Download
11-05-2018 IFS - EGM Letter Requesting Shareholder's Approval vn Download
11-05-2018 IFS - Resolution of 1st EGM of 2010 - Disposal of Stake in Crown Dong Nai vn Download
11-05-2018 HoSE - Notice of Last Registration Date of Shareholders' List for AGM 2010 of IFS vn Download
11-05-2018 AGM 2010 - Letter of Standing for Election of Member of BOM or CB vn Download
11-05-2018 AGM 2010 - Letter of Nomination vn Download
11-05-2018 AGM 2010 – Curriculum Vitae of Member of BOM or CB Applicant vn Download
11-05-2018 AGM 2010 – Regulation of Nomination of Member of BOM vn Download
11-05-2018 AGM 2010 – Procedure of Vote and Ballot vn Download
11-05-2018 AGM 2010 – Proxy Letter vn Download
11-05-2018 AGM 2010 – Announcement vn Download
11-05-2018 IFS – BOM Resolution on Business Plan of 2010 vn Download
11-05-2018 IFS - Resolutions of AGM 2010 vn Download
11-05-2018 IFS - Meeting Minutes of AGM 2010 vn Download
26-04-2018 Nghị quyết HĐQT ngày 26/04/2018 về việc đề cử ứng viên cho các vị trí thành viên HĐQT và BKS tại Avafood. Download
13-04-2018 Điều lệ Công ty năm 2018. Download
13-04-2018 Quy chế Nội nộ về Quản trị Công ty năm 2018. Download
10-04-2018 Báo cáo Thường niên 2017 Download
10-04-2018 Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư thay đổi lần thứ 10 Download
03-04-2018 Đăng ký lại Người đại diện theo pháp luật, mẫu chữ ký được ủy quyền Download
30-03-2018 Nghị quyết HĐQT ngày 30/03/2018 về việc ban hành Điều lệ Công ty 2018 và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty 2018 Download
27-03-2018 Nghị quyết HĐQT ngày 27/03/2018 về việc chuẩn bị nội dung cho ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018 Download
21-03-2018 CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 Download
12-03-2018 Nghị quyết HĐQT ngày 12/3/2018 về việc thay đổi thành viên chủ chốt của Công ty Download
21-02-2018 Nghị quyết HĐQT ngày 21/02/2018 về việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018 Download
04-01-2017 Công bố thông tin : Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần 8 của IFS. Download
07-02-2017 Thông báo: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần 9 của IFS (thay đổi Người đại diện của Nhà đầu tư) Download
22-02-2017 Nghị quyết HĐQT ngày 22/02/2017 về ủy quyền ký chứng từ ngân hàng của chi nhánh Hà Nội Download
07-03-2017 Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin Download
10-03-2017 Nghị quyết HĐQT ngày 10/03/2017 về về thay đổi thành viên chủ chốt của Công ty Download
24-03-2017 Nghị quyết HĐQT RBM170323 về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2017 Download
10-04-2017 Báo cáo thường niên 2016. Download
14-04-2017 Thông báo: Thay đổi mẫu dấu Công ty hiệu lực từ ngày 21/04/2017 Download
19-04-2017 Biên bản họp và Quyết định của Ban Kiểm soát ngày 18.04.2017 Download
29-06-2017 Nghị quyết HĐQT ngày 29/06/2017 về việc bổ nhiệm GĐ Kinh doanh và BGĐ nhiệm kỳ 2017-2019 Download
20-10-2017 Giải trình việc khuyết vị trí Kiểm soát viên trong Ban kiểm soát Download
07-11-2017 Nghị quyết HĐQT ngày 7 tháng 11 năm 2017 Download
24-01-2017 Công văn số 398/UBCK-GSĐC ngày 18/01/2017 của UBCKNN chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian công bố BCTC cho kỳ báo cáo năm 2017 như sau: 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý (BCTC quý) và 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính (BCTC bán niên đã được soát xét). Vui lòng xem nội dung chi tiết như văn bản đính kèm. Download
31-10-2016 Nghị quyết HĐQT ngày 31/10/2016 Download
12-08-2016 Nghị quyết HĐQT về thay đổi thành viên BGĐ của Công ty Download
26-07-2016 Báo cáo tình hình quản trị công ty sáu tháng đầu năm - 2016 Download
11-07-2016 Thông tin về về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Download
06-05-2016 Gia hạn thời gian công bố BCTC. Download
22-04-2016 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ IFS 2015 Download
18-04-2016 Báo cáo thường niên 2015 Download
22-03-2016 Nghị quyết HĐQT RMB160118 về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016 Download
19-02-2016 Công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần 7 của IFS Download
21-01-2016 Giấy chứng nhận ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 2 ngày 21/1/2016. Download
04-01-2016 Báo Cáo Về Ngày Trở Thành/Không Còn Là Cổ Đông Lớn, Nhà Đầu Tư Nắm Giữ Từ 5% Trở Lên Chứng Chỉ Quỹ Đóng. Download
18-01-2016 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế Về Việc Đăng Ký Tăng Vốn Điều Lệ Công Ty Sau Khi Kết Thúc Chào Bán Cổ Phần Download
31-12-2015 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư . Download
20-11-2015 Nghị quyết hội đồng quản trị bằng thư công ty cổ phần thực phẩm quốc về việc lựa chọn nhà đầu tư được chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phần riêng lẻ. Download
01-10-2015 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Bằng Thư Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế Về Việc Thay Đổi Cơ Cấu Thành Viên Ban Giám Đốc. Download
11-09-2015 THÔNG BÁO: Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư. Download
03-08-2015 Nghị quyết hội đồng quản trị bằng thư công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế về việc điều chỉnh thông tin cá nhân thành viên chủ chốt . Download
08-06-2015 Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Của Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin (Kèm Theo Phụ Lục I). Download
08-06-2015 Giấy Uỷ Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin. Download
08-06-2015 Hủy Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin. Download
11-05-2015 Nghị quyết hội đồng quản trị bằng thư công ty cổ phần thực phẩm quốc tế về bổ nhiệm các thành viên chủ chốt. Download
08-05-2015 Tóm Tắt Nội Dung Sổ Cổ Đông Chốt Ngày 10/03/2015 Để Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 Của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế. Download
22-04-2015 Báo Cáo Tiến Độ Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán Chứng Khoán Riêng Lẻ. (Theo văn bản số 7210/UBCK-QLPH ngày 29/12/2014 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước) Download
15-04-2015 Sơ đồ tổ chức (đính kèm báo cáo thường niên 2014). Download
15-04-2015 Báo cáo thường niên năm 2014. Download
02-04-2015 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị bằng thư Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế về đề cử thành viên Ban Kiểm Soát. Download
23-03-2015 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị bằng thư Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế về việc thay đổi thành viên chủ chốt, tăng vốn điều lệ, điều chỉnh điều lệ Công Ty và giấy chứng nhận đầu tư. Download
16-03-2015 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Download
11-03-2015 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế về việc báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015, thù lao và cổ tức năm 2014. Download
06-03-2015 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế bằng thư về việc thay đổi thành viên chủ chốt, chủ tài khoản ngân hàng, và người được ủy quyền. Download
12-02-2015 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế bằng thư về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2015, lựa chọn Công Ty kiểm toán độc lập, quy chế quản trị Công Ty (RBM150212). Download
12-02-2015 Dự thảo : Quy chế quản trị Công Ty (Đính kèm nghị quyết số RBM150212 ngày 12 tháng 02 năm 2015). Download
26-01-2015 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế bằng thư về ban hành điều lệ Công Ty. Download
26-01-2015 Điều lệ Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế. Download
04-06-2018 Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế bằng thư về bổ nhiệm các thành viên chủ chốt của Công Ty Download
11-05-2018 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013 Download
04-06-2018 Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế bằng thư về thanh lý tài sản cố định không cần sử dụng và hủy bỏ chữ ký được ủy quyền của Công Ty Download
04-06-2018 Danh sách tài sản chấp thuận cho thanh lý. Download
04-06-2018 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế bằng thư về thay đổi thành viên chủ chốt của Công Ty. Download
04-06-2018 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế bằng thư về chữ ký ngân hàng được ủy quyền của Công Ty Download
04-06-2018 Sơ yếu lý lịch dùng cho Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Download
04-06-2018 Nghi quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm AVA về việc bổ nhiệm kiểm toán d0o65c lập cho các năm 2012 - 2013 Download
04-06-2018 Nghị quyết hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế bằng thư về bổ nhiệm Giám Đốc và chữ ký được ủy quyền của chi nhánh Công Ty tại Hà Nội. Download
04-06-2018 Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị Công Ty IFS bằng thư về bổ nhiệm các thành viên chủ chốt của Công Ty, gia hạn việc hủy niêm yết cổ phiếu, thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán, xóa sổ và thanh lý tài sản, tổ chức Đại Hội Cổ Đông bất thường lần 01 năm 2012 Download
04-06-2018 Quyết định của cục thuế Đồng Nai về truy thu thuế và phạt phát sinh cho các năm tài chính từ 2007 - 2009 Download
04-06-2018 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế Bằng Thư Về Bổ Nhiệm Các Thành Viên Chủ Chốt Của Công Ty Download
04-06-2018 Nghị quyết hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thực Phẩm Quốc Tế về việc phê duyệt của các cơ sở tín dụng ngắn hạn do Vietcombank Đồng Nai năm 2012 Download
04-06-2018 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Thực Phẩm Quốc Tế về thiết bị Cho mượn ngắn hạn cấp bởi KIRIN. Download
04-06-2018 Biên bản cuộc họp ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế ngày 07/05/2012. Download
04-06-2018 Báo cáo thường niên 2011 Download
04-06-2018 Nghị quyết của Hội đồng quản trị IFS theo thông tư về việc bổ sung mục tiêu, thay đổi điều lệ công ty, phê duyệt Off-Shore các khoản vay nội bộ và tổ chức hộ Download
04-06-2018 Thư giải thích về việc chậm công bố thông tin năm 2010 và nữa đầu năm 2011 Download
04-06-2018 Báo cáo thường niên năm 2012. Download
04-06-2018 Nghị quyết Hội Đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Interfood theo thông tư về việc góp vốn của công ty tại Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA và Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 Download
04-06-2018 IFS: Thông báo về việc thay đổi Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc và người đại diện theo pháp luật Download
04-06-2018 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Interfood phê duyệt kết quả kinh doanh trong năm 2010, kế hoạch kinh doanh trong năm 2011, chỉ định Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám đốc thực hiện việc hủy bỏ niêm yết cổ phiếu của công ty ở Hose Download
04-06-2018 IFS - Nghị quyết về việc thay đổi thành phần Ban Giám Đốc Download
04-06-2018 Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị của công ty cổ phần Interfood về việc thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc Download
04-06-2018 IFS - BOM Resolution on Disposal of Stake in Crown Dong Nai vn Download
04-06-2018 IFS - Annual Report 2008 vn Download
04-06-2018 IFS – Relocation and Closure of Bien Hoa Factory vn Download
04-06-2018 IFS - Completion of Sale of Stake in Packaging Subsidiary vn Download
04-06-2018 FS - Letter for Shareholder's Approval; Re: Settle Assets Transfer Agreement and Supply Agreement with Interfood Packaging Limited VN Download
04-06-2018 IFS Sells Stake in Packaging Subsidiary vn Download
09-05-2018 Report of the Board of Management and Board of Directors (English) vn Download
09-05-2018 IFS – Annual Report 2006 VN Download
09-05-2018 IFS - Resolution of Board of Management of Interfood VN Download
09-05-2018 Establishment of New Rep Office VN Download
09-05-2018 Letter for Shareholder’s Approval VN Download
09-05-2018 Resolution of BOD to Set Up Two New Companies Download
09-05-2018 IFS - 2007 Annual Report VN Download
09-05-2018 IFS - New Contact Numbers for HCMC representative office VN Download
09-05-2018 IFS - Resolution of BOM VN Download
09-05-2018 IFS – Minute of Shareholders Opinion via Circular VN Download