17-04-2024 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 Download
17-04-2024 Giải trình báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 Download
17-04-2024 Công văn số : 188/CV/IFS/2024 về các Báo cáo và văn bản giải trình về công bố thông tin liên quan đến báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 Download
16-07-2024 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 Download
16-07-2024 Giải trình báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 Download
16-07-2024 Công văn số : 218/CV/IFS/2024 về các Báo cáo và văn bản giải trình về công bố thông tin liên quan đến báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 Download
19-04-2023 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 Download
19-04-2023 Giải trình báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 Download
19-04-2023 Công văn số : 045/CV/IFS/2023 về các Báo cáo và văn bản giải trình về công bố thông tin liên quan đến báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 (theo công văn số 1806 ngày 13 tháng 10 năm 2022 của HNX) Download
18-07-2023 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 Download
18-07-2023 Giải trình báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 Download
18-07-2023 Công văn số : 072/CV/IFS/2023 về các Báo cáo và văn bản giải trình về công bố thông tin liên quan đến báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 Download
14-08-2023 Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 – Đã kiểm toán Download
14-08-2023 Giải trình báo Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 – Đã kiểm toán Download
14-08-2023 Công văn số : 086/CV/IFS/2023 về các Báo cáo và văn bản giải trình về công bố thông tin liên quan đến Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 – Đã kiểm toán Download
18-10-2023 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 Download
18-10-2023 Giải trình báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 Download
18-10-2023 Công văn số : 110/CV/IFS/2023 về các Báo cáo và văn bản giải trình về công bố thông tin liên quan đến báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 Download
18-01-2024 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 Download
18-01-2024 Giải trình báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 Download
18-01-2024 Công văn số : 151/CV/IFS/2023 về các Báo cáo và văn bản giải trình về công bố thông tin liên quan đến báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 Download
15-03-2024 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 Download
15-03-2024 Giải trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 Download
15-03-2024 Công văn số: 180/CV/IFS/2024 về các Báo cáo và văn bản giải trình về công bố thông tin liên quan đến báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 Download
18-04-2022 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 Download
18-04-2022 Giải trình báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 Download
20-07-2022 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 Download
20-07-2022 Giải trình báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 Download
15-08-2022 Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022 – Đã kiểm toán Download
15-08-2022 Giải trình báo Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022 – Đã kiểm toán Download
20-10-2022 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 Download
20-10-2022 Giải trình báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 Download
20-10-2022 Công văn số : 129/CV/IFS/2022 về các Báo cáo và văn bản giải trình về công bố thông tin liên quan đến báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 (theo công văn số 1806 ngày 13 tháng 10 năm 2022 của HNX) Download
18-01-2023 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 Download
18-01-2023 Giải trình báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 Download
18-01-2023 Công văn số : 007/CV/IFS/2023 về các Báo cáo và văn bản giải trình về công bố thông tin liên quan đến báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 Download
22-03-2023 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 Download
22-03-2023 Giải trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 Download
22-03-2023 Công văn số: 028/CV/IFS/2023 về các Báo cáo và văn bản giải trình về công bố thông tin liên quan đến báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 Download
16-04-2021 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 Download
16-04-2021 Giải trình báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 Download
19-07-2021 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 – Chưa kiểm toán Download
19-07-2021 Giải trình báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 – Chưa kiểm toán Download
13-08-2021 Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021 – Đã kiểm toán Download
13-08-2021 Giải trình báo Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021 – Đã kiểm toán Download
18-10-2021 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 Download
18-10-2021 Giải trình báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 Download
18-01-2022 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 Download
18-01-2022 Giải trình báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 Download
25-03-2022 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 Download
25-03-2022 Giải trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 Download
25-02-2020 Công bố công văn số. 793/UBCK-GSĐC của SSC chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của IFS Download
21-04-2020 Báo cáo tài chính quý 1 hợp nhất năm 2020 Download
21-04-2020 Báo cáo tài chính quý 1 riêng lẻ năm 2020 Download
21-04-2020 Giải trình báo cáo tài chính quý 1 hợp nhất năm 2020 Download
21-04-2020 Giải trình báo cáo tài chính quý 1 riêng lẻ năm 2020 Download
20-07-2020 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 Download
20-07-2020 Giải trình báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 Download
19-08-2020 Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2020 Download
19-08-2020 Giải trình báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2020 Download
22-10-2020 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Download
22-10-2020 Giải trình báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Download
21-01-2021 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 Download
21-01-2021 Giải trình báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 Download
29-03-2021 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 Download
29-03-2021 Giải trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 Download
28-01-2019 Công bố công văn số. 793/UBCK-GSĐC của SSC chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC của IFS Download
25-04-2019 Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 1 năm 2019 Download
25-04-2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019 Download
25-04-2019 Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ quý 1 năm 2019 Download
25-04-2019 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019 Download
23-07-2019 Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2 năm 2019- Chưa Kiểm toán Download
23-07-2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019-Chưa Kiểm toán Download
23-07-2019 Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2 năm 2019-Chưa kiểm toán Download
23-07-2019 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019 - Chưa kiểm toán Download
22-08-2019 Báo cáo tài chính riêng lẻ 1H-2019 Download
22-08-2019 Báo Cáo Tài Chính Hợp nhất 1H – 2019 Download
22-08-2019 Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ - 1H – 2019 Download
22-08-2019 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất- 1H – 2019 Download
24-10-2019 Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 3 năm 2019 Download
24-10-2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 Download
24-10-2019 Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ quý 3 năm 2019 Download
24-10-2019 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 Download
22-01-2020 Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4 năm 2019 Download
22-01-2020 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 Download
22-01-2020 Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4 năm 2019 Download
22-01-2020 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 Download
25-03-2020 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 - Riêng lẻ Download
25-03-2020 Báo cáo tài chính năm hợp nhất năm 2019 - Đã được kiểm toán Download
25-03-2020 Giải trình báo cáo tài chính năm riêng lẻ năm 2019 - Đã được kiểm toán Download
25-03-2020 Giải trình báo cáo tài chính năm hợp nhất năm 2019 - Đã được kiểm toán Download
30-03-2018 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Cho Năm Kết Thúc Ngày 31 Tháng 12 Năm 2017 Download
30-03-2018 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hợp Nhất năm 2017 Download
30-03-2018 Báo Cáo Tài Chính Riêng Cho Năm Kết Thúc Ngày 31 Tháng 12 Năm 2017 Download
30-03-2018 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Riêng Năm 2017 Download
26-01-2018 Báo Cáo Tài Chính Riêng Q4 - 2017. Download
26-01-2018 Giải trình Báo Cáo Tài Chính Riêng Q4 – 2017 Download
26-01-2018 Báo Cáo Tài Chính Hợp nhất Q4 – 2017 Download
26-01-2018 Giải trình Báo Cáo Tài Chính Hợp nhất Q4 – 2017 Download
24-04-2018 Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý 1 Năm 2018 Download
24-04-2018 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 1 Năm 2018 Download
24-04-2018 Giải trình báo cáo tài chính riêng Q1-2018 Download
24-04-2018 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Q1-2018 Download
25-07-2018 Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý 2 Năm 2018. Download
25-07-2018 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 2 Năm 2018. Download
25-07-2018 Giải trình báo cáo tài chính riêng Q2-2018. Download
25-07-2018 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Q2-2018. Download
24-08-2018 Báo cáo tài chính riêng lẻ 1H-2018 Download
24-08-2018 Báo Cáo Tài Chính Hợp nhất 1H – 2018 Download
24-08-2018 Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ - 1H – 2018 Download
24-08-2018 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất- 1H – 2018 Download
29-10-2018 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3 Năm 2018. Download
29-10-2018 Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý 3 Năm 2018. Download
29-10-2018 Giải trình Báo cáo Tài chính Hợp nhất Q3-2018. Download
29-10-2018 Giải trình Báo cáo Tài chính Riêng Q3-2018. Download
30-01-2019 Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4 năm 2018 Download
30-01-2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018 Download
30-01-2019 Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4 năm 2018 Download
30-01-2019 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018 Download
28-03-2019 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 - Hợp nhất Download
28-03-2019 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 - Riêng lẻ Download
28-03-2019 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 – Đã được kiểm toán Download
28-03-2019 Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2018 – Đã được kiểm toán Download
21-03-2017 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hợp Nhất năm 2016. Download
21-03-2017 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Riêng Năm 2016 Download
21-03-2017 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Cho Năm Kết Thúc Ngày 31 Tháng 12 Năm 2016 Download
21-03-2017 Báo Cáo Tài Chính Riêng Cho Năm Kết Thúc Ngày 31 Tháng 12 Năm 2016 Download
25-01-2017 Báo cáo tài chính hợp nhất Q4-2016 và Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Q4-2016 Download
25-01-2017 Báo cáo tài chính riêng Q4-2016 và Giải trình báo cáo tài chính riêng Q4-2016 Download
30-10-2017 Báo cáo Tài chính Riêng Q3.2017 Download
30-10-2017 Giải trình Báo cáo Tài chính Riêng Q3.2017 Download
30-10-2017 Báo cáo Tài chính Hợp nhất Q3.2017. Download
30-10-2017 Giải trình Báo cáo Tài chính Hợp nhất Q3.2017 Download
25-08-2017 Báo Cáo Tài Chính Riêng 1H - 2017 Download
25-08-2017 Giải trình Báo Cáo Tài Chính Riêng 1H – 2017 Download
25-08-2017 Báo Cáo Tài Chính Hợp nhất 1H – 2017 Download
25-08-2017 Giải trình Báo Cáo Tài Chính Hợp nhất 1H – 2017. Download
27-07-2017 Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý 2 Năm 2017 Download
27-07-2017 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 2 Năm 2017. Download
27-07-2017 Giải trình báo cáo tài chính riêng Q2-2017 Download
27-07-2017 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Q2-2017 Download
28-04-2017 Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý 1 Năm 2017 Download
28-04-2017 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 1 Năm 2017 Download
28-04-2017 Giải trình báo cáo tài chính riêng Q1-2017 Download
28-04-2017 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Q1-2017 Download
29-03-2016 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Cho Năm Kết Thúc Ngày 31 Tháng 12 Năm 2015 Download
29-03-2016 Báo Cáo Tài Chính Riêng Cho Năm Kết Thúc Ngày 31 Tháng 12 Năm 2015 Download
29-01-2016 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 4 Năm 2015 Download
29-01-2016 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hợp Nhất Qúy 4 Năm 2015 Download
29-01-2016 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Riêng Lẻ Qúy 4 Năm 2015 Download
29-01-2016 Báo Cáo Tài Chính Riêng Qúy 4 Năm 2015 Download
28-10-2016 Báo cáo tài chính hợp nhất Q3-2016 Download
28-10-2016 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Q3-2016 Download
28-10-2016 Báo cáo tài chính riêng lẻ Q3-2016 Download
28-10-2016 Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ Q3-2016 Download
30-08-2016 Báo cáo tài chính hợp nhất 1H-2016 Download
30-08-2016 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất 1H-2016 Download
30-08-2016 Báo cáo tài chính riêng lẻ 1H-2016 Download
30-08-2016 Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ 1H-2016. Download
27-07-2016 Giải trình BCTC Riêng Q2-2016 Download
27-07-2016 Giải trình BCTC Hợp Nhất Q2-2016 Download
27-07-2016 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 2 Năm 2016 Download
27-07-2016 Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý 2 Năm 2016 Download
20-04-2016 Giải trình BCTC Riêng Q1-2016 Download
20-04-2016 Giải trình BCTC Hợp Nhất Q1-2016 Download
20-04-2016 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 1 Năm 2016 Download
20-04-2016 Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý 1 Năm 2016 Download
13-02-2015 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng Quý 4 năm 2014 Download
13-02-2015 Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2014 Download
13-02-2015 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Qúy IV năm 2014 Download
13-02-2015 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2014 Download
27-03-2015 Báo Cáo Tài Chính Riêng Cho Năm Kết Thúc Ngày 31 Tháng 12 Năm 2014. Download
27-03-2015 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Cho Năm Kết Thúc Ngày 31 Tháng 12 Năm 2014. Download
27-03-2015 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Riêng Năm 2014. Download
27-03-2015 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2014 Download
13-11-2015 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3 Năm 2015. Download
13-11-2015 Báo cáo tài chính riêng qúy 3 năm 2015 Download
13-11-2015 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất qúy 3 năm 2015 Download
13-11-2015 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng lẻ qúy 3 năm 2015 Download
28-08-2015 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Sáu Tháng Đầu Năm 2015 Download
28-08-2015 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hợp Nhất Sáu Tháng Đầu Năm 2015 Download
28-08-2015 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Riêng Sáu Tháng Đầu Năm 2015 Download
28-08-2015 Báo Cáo Tài Chính Riêng Sáu Tháng Đầu Năm 2015 Download
26-08-2015 Điều Chỉnh Số Liệu Trên Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Qúy 2 Năm 2014 Download
26-08-2015 Điều Chỉnh Số Liệu Trên Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Riêng l Qúy 2 Năm 2014. Download
14-08-2015 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 2 Năm 2015 Download
14-08-2015 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hợp Nhất Qúy 2 Năm 2015 Download
14-08-2015 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Riêng Quý 2 Năm 2015 Download
14-08-2015 Báo Cáo Tài Chính Riêng Qúy 2 Năm 2015 Download
12-05-2015 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 1 Năm 2015 Download
12-05-2015 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hợp Nhất Qúy 1 Năm 2015 Download
12-05-2015 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Riêng Quý 1 Năm 2015 Download
12-05-2015 Báo Cáo Tài Chính Riêng Qúy 1 Năm 2015 Download
15-05-2014 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng Quý 1 năm 2014 Download
15-05-2014 Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2014 Download
15-05-2014 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Qúy I năm 2014 Download
15-05-2014 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2014 Download
14-08-2014 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng Quý 2 năm 2014 Download
14-08-2014 Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2014 Download
14-08-2014 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Qúy II năm 2014 Download
14-08-2014 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2014 Download
18-08-2014 Giải trình báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014 - Đã được kiểm toán. Download
18-08-2014 Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014 - Đã được kiểm toán. Download
18-08-2014 Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014 - Đã được kiểm toán. Download
14-11-2014 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng Quý 3 năm 2014 Download
14-11-2014 Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2014 Download
14-11-2014 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Qúy III năm 2014 Download
14-11-2014 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2014 Download
28-03-2014 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013. Download
28-03-2014 Báo cáo tài chính riêng biệt năm 2013. Download
14-02-2014 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý IV năm2013. Download
14-02-2014 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riệng lẽ Quý IV năm2013 Download
14-02-2014 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng lẻ Quý 4 năm 2013. Download
14-02-2014 Báo cáo tài chính riêng biệt Quý IV năm 2013. Download
14-02-2014 Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 4 năm 2013 Download
14-11-2013 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng lẽ Quý III năm 2013. Download
14-11-2013 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2013. Download
14-11-2013 Báo cáo tài chính riêng biệt Quý III năm 2013 Download
29-08-2013 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013 Download
29-08-2013 Báo cáo tài chính riêng biệt giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013 Download
14-08-2013 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý II năm 2013 Download
14-08-2013 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng lẽ Quý II năm 2013 Download
14-08-2013 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2013 Download
14-08-2013 Báo cáo tài chính riêng biệt Quý II năm 2013 Download
15-05-2013 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý I năm 2013 Download
15-05-2013 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riệng lẽ Quý I năm2013 Download
15-05-2013 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2013 Download
15-05-2013 Báo cáo tài chính riêng biệt Quý I năm 2013 Download
29-03-2013 Báo cáo tài chính riêng lẽ cho năm kết thúc 31/12/2012-USD Download
29-03-2013 Báo cáo tài chính riêng lẽ cho mục đích đặc biệt phù hợp với thông tư số 244/2009/TT-BTC cho năm kết thúc 31/12/2012.-VND Download
29-03-2013 Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc 31/12/2012-USD Download
29-03-2013 Báo cáo tài chính hợp nhất cho mục đích đặc biệt phù hợp với thông tư số 244/2009/TT-BTC cho năm kết thúc 31/12/2012-VND Download
18-02-2013 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý IV năm2012 Download
18-02-2013 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riệng lẽ Quý IV năm2012 Download
18-02-2013 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2012 Download
18-02-2013 Báo cáo tài chính riêng biệt Quý IV năm 2012 Download
20-01-2012 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV - 2011. Download
24-03-2012 Báo cáo tài chính riêng và báo cáo kiểm toán độc lập-Ngày 31 tháng 12 năm 2011-USD Download
24-03-2012 Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo kết quả kiểm tra -Ngày 31 tháng 12 năm 2011-VND Download
24-03-2012 Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo kiểm toán độc lập - Ngày 31 tháng 12 năm 2011-USD Download
24-03-2012 Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo kết quả kiểm tra -Ngày 31 tháng 12 năm 2011-VND Download
04-05-2012 Báo cáo tài chính riêng biệt Quý I - 2012. Download
04-05-2012 Giải thích cho kết quả kinh doanh riêng - Q1-2012. Download
04-05-2012 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I - 2012 Download
04-05-2012 Giải thích cho kết quả kinh doanh Q1-2012 - Báo cáo tài chính hợp nhất của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế. Download
14-08-2012 Báo cáo tài chính riêng biệt Quý II - 2012. Download
14-08-2012 Giải trình kết quả kinh doanh riêng Quý II năm 2012. Download
14-08-2012 Interfood Shareholding Company - Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 2 Năm 2012. Download
15-08-2012 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Qúy 2 năm 2012. Download
29-08-2012 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2012-USD Download
29-08-2012 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho mục đích đặc biệt phù hợp với Thông tư số 244/2009/TT-BTC cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2012-VND Download
29-08-2012 Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2012-USD Download
29-08-2012 Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho mục đích đặc biệt phù hợp với Thông tư số 244/2009/TT-BTC cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2012.-VND Download
24-10-2012 Công văn KPMG xác nhận số liệu báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2012. Download
24-10-2012 Điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2012. Download
12-11-2012 Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III năm 2012. Download
12-11-2012 Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh riêng biệt quý III năm 2012. Download
12-11-2012 Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2012. Download
12-11-2012 Báo cáo tài chính riêng biệt quý III năm 2012. Download
22-04-2011 Báo cáo tài chính riêng năm 2010 - đã được kiểm toán. Download
22-04-2011 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 - đã được kiểm toán Download
09-05-2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2010. Download
09-05-2018 Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2011. Download
19-07-2011 Báo cáo tài chính riêng biệt Quý II - 2011 Download
25-08-2011 Giải trình kết quả kinh doanh Quý II - 2011. Download
05-09-2011 Tạm thời báo cáo tài chính riêng và báo cáo đánh giá độc lập, Công ty Cổ phần Thực Phẩm Quốc Tế, giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến 30 tháng 6 năm 2011. Download
05-09-2011 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên và báo cáo đánh giá độc lập, Công ty Cổ phần Thự Phẩm Quốc Tế và công ty con, Giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến ngày 30 tháng sáu năm 2011. Download
24-10-2011 Báo cáo tài chính riêng biệt Quý III - 2011. Download
24-10-2011 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III - 2011. Download
24-10-2011 Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý III - 2011. Download
09-08-2010 Báo cáo tài chính riêng năm 2009 - Đã được kiểm toán (VND) vn Download
09-08-2010 Báo cáo tài chính riêng năm 2009 - Đã được kiểm toán (USD) vn Download
09-08-2010 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 - Đã được kiểm toán-(VND) vn Download
09-08-2010 Báo cáo tài chính riêng - 2009 - Đã được kiểm toán (USD - VND) Download
03-12-2010 Báo cáo tài chính hợp nhất -1H - 2010 - Đã được kiểm toán-(USD-VND) En Download
24-08-2009 Giải trình sự chênh lệch BCTC năm 2008 trước và sau khi kiểm toán Phụ lục đính kèm 1 - Vn Download
24-08-2009 Giải trình sự chênh lệch trước và sau khi kiểm toán năm 2008 - En Download
11-08-2009 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 - Đã được kiểm toán (USD - VND) Vn Download
11-08-2009 Báo cáo tài chính riêng năm 2008 - Đã được kiểm toán (USD - VND)-Vn Download
04-04-2008 IFS - 2007 Audited Financial Statements vn Download
30-03-2007 Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2006 - vn Download
30-03-2007 Báo cáo tài chính năm 2006 - Đã được kiểm toán - (USD) vn Download
30-03-2007 Báo cáo tài chính năm 2006 - Đã được kiểm toán - (VND) vn Download
30-03-2007 Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2006 (VND) vn Download
20-10-2006 Báo cáo tài chính tóm tắt Q3 - 2006 - vn Download
17-07-2023 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - 1H-2023 Download